1. Обект на застраховане

Обект на Автомобилна застраховка "АВТОКАСКО" са всички видове сухопътни превозни средства, снабдени със собствен двигател за придвижване, и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета, снабдени с български регистрационни номера, тролейбуси, селскостопански, строителни, вътрешнозаводски и колесни и верижни машини със специално предназначение, регистрирани съгласно българското законодателство.

2. Териториално покритие

Автомобилна застраховка "АВТОКАСКО" има териториално действие за Република България , държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и държавите членки на Международно споразумение “Зелена карта”. Покритието за чужбина се предоставя безплатно по застрахователната полица.

3.Покрити рискове

КАСКО на МПС

Покрива се пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС, причинени от следните групи рискове:

Покрити рискове:

 • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове; случайно падане на клони, дървета и други предмети вследствие на гореизброените природни бедствия; пожар, вследствие на гореизброените природни бедствия, гръм (удар от мълния); снежно и/или ледено натрупване вследствие на обилен снеговалеж; падане на ледени късове или снежни маси при резки метеорологични промени; морски вълни, вулканично действие;

 • Събития вследствие на авария на съоръжения извън МПС - водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др., както и от експлозия на такива съоръжения;

 • Пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност възникнал/и: по време на покой на МПС и неработещ двигател или при включване и работа на двигателя при престой, или по време на движение на МПС.

 • Пътно-транспортни произшествия (ПТП): сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число ПТП, съгласно Закона за движение по пътищата; увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;

 • Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС.

 • Злоумишлени действия на трети лица - причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др).

 • Кражба на цяло МПС

 • Грабеж на цяло МПС

4. Застрахователна сума и застрахователна премия

Застрахователна сума е тази, която е записана в застрахователната полица. Тя се договаря между Застрахователя и Застрахования и не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката.

Застрахователната премията се определя според избраното рисково покритие (клауза), допълнителни договорености при ликвидация и възрастта на застрахованото МПС (годината на производство МПС).

Застрахователната премия се заплаща по избор на Застрахования, както следва:

 • еднократно (ползва се отстъпка от премията) ;

 • разсрочено до четири равни вноски

5. Специални изисквания

 • Преди сключването на застрахователния договор, се извършва оглед на МПС с цел неговото идентифициране, установяване техническото му състояние и евентуално наличие на повреди и липси;

 • За всички МПС е задължително наличието работещи алармена система или имобилайзер;

 • Всички МПС, подлежат на пасивно маркиране и подновяване на информационното обслужване в маркировъчните пунктове. Цената на пасивното маркиране и информационното обслужване е за сметка на Застрахования.

6. Застрахователно обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие по КАСКО на МПС Застрахованият е длъжен:

 • незабавно да уведоми съответните компетентни държавни органи, да изиска издаване на съответните документи удостоверяващи събитието, да изпълни всички свои задължения посочени в Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове, както и да изпълни всички свои задължения посочени в Общите условия за Автомобилна застраховка „АВТОКАСКО”;

 • В срок до 24-часа от узнаването за настъпване на кражба или грабеж на МПС да уведоми Застрахователя на посочения в полицата телефон и да подаде писмено уведомление в най-близкия офис на Застрахователя

 • В срок до 5 работни дни от узнаването за настъпване на други застрахователни писмено да уведоми Застрахователя.

 • да предостави МПС за оглед и описание на щетите. Огледът на щетите се извършва от Застрахователя в най-близката Главна агенция, Агенция или Офис на Застрахователя на територията на цялата страна или на адрес, посочен от Застрахования, в случай че МПС не може да се придвижва на собствен ход.

 • Да предостави изисканите от Застрахователя документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите.

За щети на МПС в чужбина Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя на посочения в полицата телефон, да следва получените указания за конкретния случай, да подаде писмено уведомление на Застрахователя и да представи изисканите документи.

Вариантите на определяне на застрахователните обезщетения по Каско на МПС се прилагат в зависимост от датата на производство на застрахованите МПС, размера на застрахователната премия и договорените допълнения при ликвидация на щети, както следва:

 • в официален сервиз на съответната марка МПС

 • доверен сервиз;

 • по представени разходни документи (включително от официален вносител);

 • експертна оценка.

7. Срок за изплащане на обезщетения

Застрахователят изплаща обезщетение по покритие Каско на МПС в срок от 15 дни, който започва да тече от деня, в който Застрахования е изпълнил задълженията си при настъпване на застрахователно събитие и е представил всички поискани документи, доказващи основанието и размера на претендираното обезщетение. В същия срок Застрахователят уведомява писмено Застрахования при отказ за изплащане на обезщетение, като посочва мотивите за това.

 • Възможност за дозастраховане след изплащане на застрахователно обезщетение;

 • Договори за безкасово плащане с автосервизи в София и страната;

 • Договори за безкасово плащане с оторизираните сервизи на официалните вносители на автомобили.

ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО” В СЛЕДНИТЕ КОМПАНИИ:

ЗД „БУЛ ИНС” АД -линк- /http://bulins.com/index.php/site/pid/8/avtokasko/

ЗАД „АРМЕЕЦ”

ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”

ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп”

“ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД

'ЗК “Лев Инс” АД

"Дженерали Застраховане" АД

"Застрахователно дружество Евроинс” АД

"Застрахователна компания Български имоти” АД

'ЗД "Уника" АД

'ЗАД "Виктория"

'“Общинска застрахователна компания” АД

'“Интерамерикан България ЗЕАД”

Брояч на сайта